Melting Pot Foundation


Formål
Melting Pot Foundation er erhvervsdrivende og har et almennyttigt og alment velgørende formål. Gennem aktiviteter, der har mad, madhåndværk og entreprenørskab som gennemgående elementer, er formålet at øge livskvaliteten og forbedre fremtidsmulighederne blandt udsatte og marginaliserede befolkningsgrupper i Danmark samt udvalgte udviklingslande og særlige områder. Ved målgruppen forstås især, men ikke alene, børn og unge, personer med kriminel baggrund, flygtninge og indvandrere.

Melting Pot Foundation arbejder for sit formål ved at trække på den viden, der har dannet grundlag for Claus Meyers virksomheder og aktiviteter. Melting Pot Foundation kan indgå samarbejde med andre organisationer, hvor dette er relevant i forhold til fondens indsatsområder.

Melting Pot Foundation yder støtte ved at udvikle - og eventuelt herefter også at deltage - i driften af virksomheder eller institutioner, der inden for mad og måltidsområdet beskæftiger sig med undervisning, formidling, fremstilling eller handel. Fondens støtte kan også ske i form af kampagner, projekter og events eller bidrag hertil samt - i særlige tilfælde - i form af simpel donation af midler.

Ledelse og god fondsskik
Melting Pot Foundations øverste myndighed er bestyrelsen, som består af i alt seks medlemmer. Som medlem af bestyrelsen udpeges personer, der har betydelig viden, erfaring og kompetence inden for fondens formål, samt personer med viden om fondsdrift, økonomi, udvikling og/eller jura. Medlemmer af bestyrelsen sidder for en periode på tre år ad gangen. Valgperioden for et bestyrelsesmedlem udløber umiddelbart efter årsmødet.

Nye, supplerende/genvalgte bestyrelsesmedlemmer vælges af den siddende bestyrelse, forstået som de bestyrelsesmedlemmer, der ikke er på valg i det pågældende år. I tilfælde af, at et medlem udtræder før udløbet af valgperioden, udpeget den/de, der har udpeget pågældende medlem, hurtigst muligt et nyt medlem for den resterende periode.

Et medlem af bestyrelsen skal senest fratræde bestyrelsen efter udløbet af den måned, hvor det pågældende medlem fylder 70 år.

Bestyrelsen vælger selv formand for ét år af gangen. Formanden indkalder til bestyrelsesmøder. Bestyrelsen afholder møder efter behov.

Fondens daglige arbejde udføres af et sekretariat. Som leder af sekretariatet ansættes en direktør af bestyrelsen. Direktøren skal følge de retningslinjer og anvisninger, som bestyrelsen fastsætter.

Direktøren har ret til at deltage i bestyrelsesmøderne. Direktøren har dog ikke stemmeret på møderne. Formanden forbereder bestyrelsesmøder i samarbejde med sekretariatet og leder bestyrelses forhandlinger.

I overensstemmelse med Melting Pot Foundations fundats afholdes et særligt bestyrelsesmøde (årsmøde) hvert år inden den 01. april, hvor bestyrelsen godkender de finansielle nøgletal, årsrapport samt drøfter Melting Pot Foundations fremadrettede strategi, aktiviteter og udviklingstiltag. Ligeledes til årsmødet sker en evaluering af eget arbejde m.m. Jævnfør praksis for bestyrelsessammensætningen i Melting Pot Foundation sker valg af nye medlemmer eller genudpegning samt følgende konstituering også i forbindelse med årsmødet.

Bestyrelsen sikrer, at der varetages betryggende finansiel og ledelsesmæssig kontrol. Således fastlægger bestyrelsen de økonomiske rammer for fondens virksomhed og strategi for placering af aktiver i forbindelse med den årlige budgetvedtagelse samt de løbende økonomiopfølgninger.

Bestyrelsen og sekretariatet stiller vederlagsfrit deres engagement til rådighed for Melting Pot Foundation.

Melting Pot Foundations bestyrelse har udarbejdet en oversigt på baggrund af anbefalingerne fra Komitéen for God Fondsledelse. Bestyrelsens oversigt finder her

Bestyrelsen:
Claus Meyer (formand)
Gastronomisk iværksætter, forfatter og adj. professor
Uddannet cand.merc.int. (Handelshøjskolen i København nu Copenhagen Business School, 1991)
Medlem af bestyrelsen siden 2011

Vagn Berthelsen
Forhenværende Generalsekretær Oxfam IBIS
Uddannet cand.jur. (Københavns Universitet, 1977)
Medlem af bestyrelsen siden 2011

Mette Morsing
Professor, PhD Department of Intercultural Communication and Management v/ Copenhagen Business School
Uddannet cand.merc. (Handelshøjskolen i København nu Copenhagen Business School, 1989)
Medlem af bestyrelsen siden 2011

Kristian Eiberg
Adm. dir. og Partner, RelationsPeople
Uddannet cand.merc.int. (Handelshøjskolen i København nu Copenhagen Business School, 1991)
Medlem af bestyrelsen siden 2011

Michael Ingemann
Partner CorPro Consulting. Bestyrelsesformand, Claus Meyer Holding. Uddannet cand.merc. (Handelshøjskolen i København nu Copenhagen Business School, 1989)
Medlem af bestyrelsen siden 2015

Sekretariatet:
Magnus Søgaard (direktør)
ms@meltingpotfoundation.org

Melting Pot Foundation
C/o Melting Pot Fonden
Toldbodgade 51B, st
DK-1253 København K

www.meltingpotfoundation.org
CVR nr.: 33 77 07 58